Hlavnou úlohou farskej pastoračnej rady je spolupráca na budovaní živého farského spoločenstva.

Spolu s farárom farnosti rozhoduje o dôležitých udalostiach v živote farnosti, o jej službe ohlasovania,

svedectva, služby a spoločenstva.

Farská pastoračná rada je grémium zložené z členov farnosti, vybraných a zvolených vo voľbách.

Zároveň jednotliví členovia farskej rady zastupujú a reprezentujú farnosť v jednotlivých synodálnych

grémiách biskupstva. Spôsob voľby, obsah a forma práce farskej pastoračnej rady sú určené

Synodálnym poriadkom diecézy Limburg. Sú volení na obdobie 4 rokov.

Farnosť sv. Gorazda má svoju pastoračnú radu, ktorá patrí do synodálnych štruktúr diecézy Limburg.

Vzhľadom na počet veriacich má farská pastoračná rada farnosti sv. Gorazda 6 členov .

V nedeľu 8. novembra 2015 sa uskutočnili v našej farnosti voľby do farskej rady na funkčné obdobie

4 rokov.

Zvolení členovia farskej rady sú:

1. Török Miroslav – predseda

2. Zwiewková Veronika – zástupca predsedu

3. Kompe Mária

4. Andris Mikuláš

5. Niro Viktor

6. Tirpák Marcel

Na členov farskej rady sa môžete kedykoľvek obrátiť s Vašimi požiadavkami a pripomienkami.

Stretnutia farskej rady sú verejné, o presnom termíne budete vždy aktuálne informovaní.