Slovenská katolícka misia má vlastnú farskú radu. Hlavnou jej úlohou je spolupráca na budovaní živého farského spoločenstva. Spolu s farárom farnosti rozhoduje o dôležitých udalostiach v živote farnosti, o jej službe ohlasovania, svedectva, služby a spoločenstva.

Farská pastoračná rada je grémium zložené z členov farnosti, vybraných a zvolených vo voľbách.

Zároveň jednotliví členovia farskej rady zastupujú a reprezentujú farnosť v jednotlivých synodálnych grémiách biskupstva. Spôsob voľby, obsah a forma práce farskej pastoračnej rady sú určené Synodálnym poriadkom diecézy Limburg. Sú volení na obdobie 4 rokov.

Vzhľadom na počet veriacich má farská pastoračná rada farnosti sv. Gorazda 8 členov .

Dňa 10. novembra 2019 sa uskutočnili voľby do farskej rady a zvolení členovia sú:

  1. Tirpák Marcel – predseda
  2. Dorinská Marcela – zástupca predsedu
  3. Zwiewka Michal
  4. Roško Marek
  5. Paskarbeit Zuzana
  6. Haša Richard
  7. Watkins Anna
  8. Jablonická Darina

Stretnutia farskej rady sú verejné a o presnom termíne sú veriaci vždy aktuálne informovaní.