Sviatosti

Katechizmus katolíckej Cirkvi (http://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=KKC) uvádza v bode 1131 túto stručnú charakteristiku sviatostí Cirkvi: „Sviatosti sú účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží život. Viditeľné obrady, ktorými sa sviatosti slávia, naznačujú a spôsobujú milosti, ktoré sú vlastné každej sviatosti. Sviatosti prinášajú ovocie v tých, ktorí ich prijímajú s potrebnými dispozíciami.“ V Cirkvi je sedem sviatostí: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav (kňazstvo) a manželstvo.

 

Prijímanie sviatostí a sviatostný život veriacich je srdcom duchovného života aj našej slovenskej farnosti vo Frankfurte. Pre ich prijatie v našej farnosti ponúkame tieto možnosti a podmienky:

 

Sviatosť zmierenia a Eucharistie

V čase, kedy sa v kostole St. Pius stretávame na slávenie Eucharistie (sv. omše), je možné pred alebo po svätej omši prijať sviatosť zmierenia (pokánia), a takto sa pripraviť na prijatie sviatosti Eucharistie. Sviatosť zmierenia je okrem toho možné prijať aj v inom čase, a to po osobnom telefonickom alebo emailovom dohovore.

 

Sviatosť krstu, birmovania a manželstva

Tieto sviatosti si vyžadujú zodpovednú prípravu spojenú s katechézou (náukou). Konkrétny priebeh a formu prípravy je potrebné dohodnúť so správcom farnosti. Vzhľadom na dostatočnú časovú, organizačnú ako aj katechetickú prípravu potrebných dokladov uvádzame tieto časové limity prihlásenia ku sviatostiam:

 

Sviatosť manželstva:  minimálne 6 mesiacov pred uzavretím sviatosti manželstva.

Sviatosť krstu:

dieťa – minimálne 6 týždňov pred prijatím krstu

dospelý – minimálne 12 mesiacov  pred prijatím krstu

Sviatosť birmovania:  vzhľadom na osobitnú situáciu farnosti sv. Gorazda vo Frankfurte sa príprava a udelenie sviatosti birmovania uskutoční vždy po individuálnom dohovore a dohode so správcom farnosti.

Sviatosť pomazania chorých: o túto sviatosť je možné požiadať kedykoľvek telefonicky alebo emailom.

 

O jednotlivých sviatostiach je dostatok informácii aj na rôznych internetových stránkach. Jednoduchou formou o nich informuje napríklad aj stránka: http://www.veriaci.com/sviatosti.php . Oficiálne učenie Cirkvi o sviatostiach nájdete na stránke Konferencie biskupov Slovenska: www.kbs.sk

 

Prijatie sviatostí, zvlášť pravidelné prijímanie sviatostí pokánia a Eucharistie posväcujú človeka, budujú Kristovo telo a vzdávajú kult Bohu (porov. Katechizmus katolíckej Cirkvi 1123).

Nech sú pevnou súčasťou nášho duchovného života!