História farnosti

Do roku 1989

Slovenská misia vo Frankfurte vznikla v čase okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Prvým misionárom pre Slovákov žijúcich v diecéze Limburg bol Msgr. Bucko, ktorý mal na starosti Slovákov na území celého Nemecka. V roku 1971 prevzal misiu vo Frankfurte páter Buran. Pretože jeho hlavné stredisko bolo v Mannheime a dochádzal do ôsmych diecéz, sv. omše mohol vo Frankfurte slúžiť len raz mesačne. Po siedmych rokoch vystriedal pátra Burana páter Sitkey, ktorý prevzal päť diecéz, a s ním vzniklo centrum Slovákov vo Frankfurte. Sv. omše začali byť pravidelne slúžené v Kolpinghause každú nedeľu. Slovenská misia bola v prvých rokoch centrom pomoci pre emigrantov hľadajúcich nový domov. S tým bola spojená i sociálna činnosť misie. Po získaní azylu pomáhala v orientácii a začlenení sa do nemeckého prostredia.

Od roku 1989

Zmena režimu v roku 1989 silne zasiahla do života Slovákov v zahraničí, čo samozrejme prinieslo i zmeny v pôsobení misie. Do slovenskej misie začala prichádzať nová klientela. Boli to predovšetkým ľudia prichádzajúci za prácou, za možnosťou štúdia alebo učenia sa nemeckého jazyka. Otvorili sa možnosti spolupráce s cirkvou na Slovensku. Práve v tejto oblasti boli a sú hlavnými sprostredkovateľmi misionári v zahraničí. Napriek tomu, že misia má i naďalej hlavné sídlo v diecéze Limburg, pastoračne začala byť riadená slovenskou biskupskou konferenciou, hlavne biskupom určeným pre misie v zahraničí. Nielen zmeny v cirkvi, ale aj neistá politická a hospodárska situácia na Slovensku výrazne ovplyvnili spôsob misijnej práce. Nebolo ďalej možné pokračovať v starom zabehnutom systéme. Nová situácia si začala vyžadovať nový smer. Vďaka otvorenosti a všestrannej podpore limburgskej diecézy voči cudzincom sa nadviazali mnohé partnerské a priateľské kontakty s diecézami na Slovensku. Takto vznikla i intenzívna spolupráca medzi diecézou Limburg a arcidiecézou Košice. Košický arcibiskup Mgsr. Alojz Tkáč sa stal prostredníkom v prekonaní nedôvery a prekážok medzi slovenskou a nemeckou cirkvou. Začala sa vzájomná výmena skúseností a vzájomná pomoc. Výsledkom týchto snažení bolo znovuobsadenie slovenskej misie vo Frankfurte po odchode P. Sitkeya na Slovensko. Slovenská misia dostala misionára farára Mariána Bertu z košickej arcidiecézy a na základe dohovoru medzi oboma diecézami zo dňa 06.09.1997 aj nové priestory v nemeckej farnosti St. Pius vo Frankfurte. Týmto rozhodnutím začal byť realizovaný nový koncept limburgskej diecézy.

Po roku 1999

1. júla 1999 bola oficiálne založená Farnosť svätého Gorazda vo Frankfurte nad Mohanom. Diecézny biskup biskupstva Limburg Franz Kamphaus  ju  zriadil ako farnosť pre katolíkov s materinským jazykom slovenským so sídlom vo Frankfurte (Dekrét č.: 224 S/99/03/1), teritoriálne bola ohraničená územím diecézy Limburg. Pastoračne bola k farnosti priradená aj starostlivosť o slovensky hovoriacich katolíkov v diecéze Fulda. Farár Marián Berta prevzal k tomu nielen slovenskú farnosť, ale stal sa farárom aj v nemeckej farnosti St. Pius. Prepojenie slovenskej a nemeckej farnosti, prehlbovanie vzťahov medzi ľuďmi dvoch rôznych národností sa stalo skutočnosťou. Po  získaní štatútu farnosti so všetkými právami a povinnosťami, sa zrovnoprávnila pastorácia Slovákov s inými cudzineckými farnosťami na území diecézy Limburg. Vo farnosti bola založená farská pastoračná rada. Sv. omše v slovenskej reči sa konali pravidelne každú nedeľu o 11. hodine. Veľké sviatky cirkevného roku a niektoré kultúrne a spoločenské podujatia boli spoločne slávené a organizované oboma farnosťami. Od 01.09.1997 bol vydávaný farský obežník ECHO, ktorý poskytoval informácie o činnosti a plánovaných akciách slovenskej farnosti. Netreba opomenúť spoločné návštevy pútnických miest v okolí i v zahraničí, návštevy chorých, starých a rodín, ako aj dôležitú katechetickú prípravu k sviatostiam a vysluhovanie sviatostí. Piatkové večery vyhradené mládeži, biblické krúžky, rozhovory, filmy, hudba – všetky tieto hore uvedené fakty prispeli k tomu, že slovenskú misiu začalo navštevovať stále viac ľudí. Účasť na nedeľných bohoslužbách v slovenskom jazyku vzrástla na 100-150 Slovákov. Výrazne sa zvýšil i počet Slovákov navštevujúcich misiu i mimo bohoslužieb. Mesačne sa na misii vystriedalo priemerne 200 ľudí.

Súčasnosť

Podľa posledných štatistických údajov žije oficiálne v limburgskej diecéze asi 1300 slovenských katolíkov tvoriacich farnosť sv. Gorazda a 400 katolíkov žije v diecéze Fulda. Po odchode farára Dr. Mariána Bertu je farnosť v dočasnej správe. Za farského administrátora bol 14. 02. 2011 menovaný kaplán Peter Ceľuch, kňaz košickej arcidiecézy. Z organizačných a pastoračných dôvodov vzhľadom na zmeny a procesy, ktoré prebiehali v Cirkvi a v spoločnosti v Nemecku, došlo aj k zmenám v práci vo farnosti sv. Gorazda vo Frankfurte. Pastoračná správa nemeckej farnosti St. Pius bola oddelená od farnosti sv. Gorazda. Sväté omše boli zredukované na dvojtýždňový rytmus. Príprava k sviatostiam prebieha naďalej po individuálnom dohovore, rovnako aj vysluhovanie sviatostí.  Priestory kostola a farského centra farnosti St. Pius vo Frankfurte slúžia naďalej potrebám slovenskej farnosti.

Po odchode kňaza Petra Ceľucha v roku 2015 prevzal správu misie kňaz Juraj Sabadoš, ktorý bol menovaný za farára tejto farnosti. Bohoslužby sú slávené každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci o 11.00 hodine. Pravidelne navštevuje bohoslužby a aktívne sa podieľa na živote farnosti približne 250 veriacich.